آموزش

همه چیز برای همه

 

تفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم گیری مشخص می شود . اراده خود را قوی سازید! کافی نیست که به خود فشار بیاورید بلکه باید خود را در حالتی مصمم قرار دهید. آنتونی رابینز


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>