آموزش

همه چیز برای همه

بازی های قدیمی

راستی یادتون می یاد بچه که بودیم چه بازی هایی می کردیم فقط چند تا نام می برم هرکی خواست براش توضیحش و می نویشم

١- کلاغ پر

٢-گل بازی

٣-آفتاب مهتاب چه رنگه

۴- یه قل دو قل

۵-شاه -وزیر

۶-لال بازی

٨-دوز بازی

٩-هب

١٠نون بیار کباب ببر

١١- نجات بازی

١٢-هفت سنگ

١٣-دستمال  بازی

١۴-قایم باشک

١۵-بالا بلندی

١۶-دست رشته

١٧-گرگم به هوا

ولی حالاچی اغلب بازی ها بی تحرک و تنها  کنار یک دستگاه  کنج خونه


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>