آموزش

همه چیز برای همه

تام قلقلکی

قصه تام قلقلکی را شنیده اید؟

روزی مامانش قلقلکش داد

خندید و خندید و افتاد زمین

ریسه رفت و قل خورد و رفت به طرف در

تا مدرسه همینجوری قل خورد

آنجا هم دوستانش قلقلکش دادند

خندید و قل خورد و رفت بیرون از مدرسه

از پله ها قل خورد پائین و ایستاد

تا این که پلیس قلقلکش داد

هر چه بیشتر خندید

مردم بیشتر قلقلکش دادند

جیغ زد و غش کرد و ریسه رفت

قل خورد و از شهر خارج شد

از توی ده رفت به جاده

تا این که لاک پشتی قلقلکش داد

از کوه ها گذشت از مزرعه ها گذشت

باران قلقلکش داد

ابرهای درگذر قلقلکش دادند

غش و ریسه کنان قل خورد و

افتاد رو ریل قطار

تالاپ تولوپ سوت قطار و قی‍ ... ژ.

تام دیگه قلقلکی نیست.

 


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>