آموزش

همه چیز برای همه

نکات کوچک برای انسانهای بزرگ 2

·       آنقدر بزرگ باش که نگران نشوی آنقدر نجیب و موقر باش که خشمگین نشوی و آنقدر شاد باش که اجازه ندهی مشکلی بروز کند.

 

·       عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد  آدم ، حقیر و کوچک بماند.

 

·       اشخاصی که هرگز وقت ندارند آنهایی هستند که کمتر کار می کنند.

 

·       عظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان کوچک آشکار می شود.

 

·       خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدار شدن با خود می اندیشد امروز سعی می کنم که بهتر از دیروز باشم.


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>