آموزش

همه چیز برای همه

نا مردی یا خباثت و یا...

گاهی فکر میکنم با امثال این خبر دیگر هیچ جایی برای خندیدن نیست !!


افسر اسرائیلی اجازه‌ی عبور نداد، زن فلسطینی در حال زایمان به بیمارستان نرسید


نه ضجه‌های زن، نه التماس‌های مرد و نه حتی خونی که در ماشین جاری شده بود. هیچ‌یک برای افسر اسرائیلی کافی نبود که به زن در حال زایمان اجازه‌ی عبور دهد. آن‌ها برای خرید نمی‌رفتند، برای تفریح نمی‌رفتند، مقصدشان تلاویو نبود. سفر مرگ و زندگی بود به مقصد یک بیمارستان. همین. و کودک زن از دست رفت
.

فرستنده دوست عزیزمان جواد


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>