آموزش

همه چیز برای همه

پیامک

 زندگی  ،معلم بی رحمی است که اول امتحان می گیرد، بعد درس می دهد.


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>