آموزش

همه چیز برای همه

یادداشت روز

وقتی نمی توانید سر نوشت را تغییر دهید . نوع نگرش تان را عوض کنید


 
 
 
src='http://www.ghatreh.com/news/cat-0-2-20.js'>