نکات کوچک برای انسانهای بزرگ 1

·     قاطع باشِ، حتی اگر گاهی اشتباه کنی

·     هرگز گره ای که میشود باز کرد ، نبُر

·     کسانی را استخدام کن که از خودت زیرک تر باشند

·     خودت را به راحتی زیر دست و پا نینداز. یاد بگیر که کوتاه و مودبانه «نه» بگویی

·     ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم کن

·     عادت کن هنگام ورود به منزل کیف پول و سوئیچ اتومبیلت را در جای مشخصی بگذاری

·     امروز همان آینده است که دیروز آن را خلق کردم

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید