سحر

من گره خواهم زد: چشمان را با خورشید
دلها را با عشق ... سایه ها را با آب
شاخه ها را با باد ... بادبادک ها را هوا خواهم برد
گلدان ها را آب خواهم داد
سرهر دیواری میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ائ شعری خواهم خواند
هر کلاغی را کاجی خواهم داد
آشتی خواهم کرد ... آشنا خواهم کرد
نور خواهم خورد ... دوست خواهم داشت

/ 0 نظر / 11 بازدید