حکایت بانک زمان

حکایت بانک زمان:

              تصور کنید حساب بانکی دارید که در آن هر روز                                 صبح86400تومان به حساب

شما واریز میگردد(خوشحال شدی؟) و شما فقطتا آخر شب فرصت دارید تا همه ی                          

 پول ها را خرج کنید چون تا آخروقت حساب شما خود به خود خالی می شود.

 در این صورت شما چه خواهید کرد؟ البته سعی میکنید تا آخرین ریال را خرج کنید

 هر یک از ما یک چنین حسابی بانکی داریم. حساب بانکی زمان !هر روز صبح

 در بانک زمان شما 86400ثانیه واریز و تا پایان شب به پایان میرسد .هیچ  برگشتی در کار نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود.

هر لحظه گنج بزرگی ست گنجتان را آسان از دست

ندهید ! به یاد داشته باشید :    

 زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند.

                    دیروز به تاریخ پیوست

                                   فردا معماست

                                   و امروز هدیه است!

/ 0 نظر / 40 بازدید